wahl-eiendom-2

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Wahl Eiendom er underlagt kravene i loven og jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører har høy etisk standard og etterleverer OECD sine retningslinjer.

Hendvendelser

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Ved hendvendelser som gjelder åpenhetsloven, ta kontakt på: apenhetsloven@wahl.no

Aktsomhetsvurderinger

Iht. Åpenhetsloven § 4 skal alle virksomheter som er omfattet av loven utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Under følger en oversikt over publiserte aktsomhetsvurderinger.